Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu, z siedzibą przy Alei Niepodległości 7, 39-300 Mielec.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży biletów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie udzielonej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu określonym w treści zgody.

4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez SCK w Mielcu przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu realizacji tych uprawnień należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych powołanym przez SCK w Mielcu, e-mail: iodo@kultura.mielec.pl, tel. 17 582 56 11.
5. Dane mogą być przekazywane podmiotom trzecim współpracującym z SCK w Mielcu m.in. dostawcom usług ubezpieczeniowych, portalom biletowym itd. W takich przypadkach podmioty te będą przetwarzać dane osobowe w imieniu administratora na podstawie umów o powierzeniu danych.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych powyżej, czyli do czasu realizacji umowy sprzedaży biletów i zgłoszenia ewentualnych reklamacji.

7. Pani/ Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. SCK nie będzie podejmowało zautomatyzowanych decyzji w przetwarzaniu danych osobowych.

Kontakt

Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu
39-300 Mielec, al. Niepodległości 7
NIP: 817-16-67-324

Konto bankowe:

Bank PEKAO S.A. Oddział w Mielcu
60 1240 2656 1111 0010 8265 6875

Konto do opłat za zajęcia:
71 1240 2656 1111 0010 9367 6653

 

Sekretariat
Anna Koryto
Kinga Zub
tel./fax: 17 787 50 02, 17 586 26 65
tel.: 17 787 50 02, 17 586 23 73,
e-mail: sekretariat@kultura.mielec.pl
Renata Laska
główny księgowy
tel.: 17 787 50 04, 17 583 71 41
e-mail: finanse@kultura.mielec.pl
Zbigniew Strojny
kierownik Sekcji Zaopatrzenia
tel.: 17 787 50 09, 17 583 61 33
e-mail: zstrojny@kultura.mielec.pl
Jan Madej
kierownik Działu Administracyjno-Technicznego
tel.: 17 787 50 11, 17 583 61 33
e-mail: jmadej@kultura.mielec.pl