Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu, z siedzibą przy Alei Niepodległości 7, 39-300 Mielec.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży biletów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie udzielonej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu określonym w treści zgody.

4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez SCK w Mielcu przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu realizacji tych uprawnień należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych powołanym przez SCK w Mielcu, e-mail: iodo@kultura.mielec.pl, tel. 17 582 56 11.
5. Dane mogą być przekazywane podmiotom trzecim współpracującym z SCK w Mielcu m.in. dostawcom usług ubezpieczeniowych, portalom biletowym itd. W takich przypadkach podmioty te będą przetwarzać dane osobowe w imieniu administratora na podstawie umów o powierzeniu danych.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych powyżej, czyli do czasu realizacji umowy sprzedaży biletów i zgłoszenia ewentualnych reklamacji.

7. Pani/ Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. SCK nie będzie podejmowało zautomatyzowanych decyzji w przetwarzaniu danych osobowych.

Regulamin

REGULAMIN

zakupu biletów do Domu Kultury SCK poprzez stronę internetową www.bilety.kultura.mielec.pl

§ 1. DEFINICJE

 1. „Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin „zakupu i rezerwacji biletów na wydarzenia organizowane przez Dom Kultury SCK poprzez stronę internetową www.bilety.kultura.mielec.pl
 2. „Witryna” – oznacza stronę internetową dostępną pod adresem bilety.kultura.miele.pl, której administratorem jest Sprzedawca;
 3.  „Wydarzenie” – biletowana impreza kulturalna np. spektakl teatralny, koncert, widowisko artystyczne itp.
 4. „Sprzedawca” – Samorządowe Centrum Kultury z siedzibą w Mielcu, przy Al. Niepodległości 7, 39-300 Mielec, wpisany do rejestru instytucji kultury pod pozycją nr 1, prowadzonym przez Urząd Miasta w Mielcu. Posiadający nr REGON 690515959‑00015 oraz NIP 817 16 67 324;
 5. „Bilet” – oznacza znak legitymacyjny uprawniający do udziału w oznaczonym seansie filmowym w Kinie na miejscu przypisanym do niego, możliwy do nabycia łub rezerwacji za pośrednictwem Witryny; Bilet zakupiony poprzez Witrynę ma formę foto-kodu, który przekazywany jest Użytkownikowi w formie e-mail lub sms.
 6. „Użytkownik” – osoba korzystająca z Witryny w celu zakupu lub rezerwacji Biletu;
 7. „Strona Płatności” – strona internetowa www.transferuj.pl administrowana przez Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, 61‑808 Poznań, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357 prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 4 798 500,00 zł, posiadający nr REGON 300878437 oraz NIP 77730615792.

 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu i rezerwacji przez Użytkowników Biletów za pośrednictwem Witryny.
 2. Użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed zakupem lub rezerwacją Biletu za pośrednictwem Witryny.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Witryny, zakupu oraz realizacji Biletów w sposób zgodny z Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa.
 4. Korzystanie z Witryny wymaga spełnienia następujących minimalnych warunków technicznych: a) oprogramowanie: dowolna przeglądarka internetowa obsługująca aplikację JavaScript, program umożliwiający podgląd i wydruk biletów zapisanych w formacie PDF. b) wymagania sprzętowe: komputer z dostępem do Internetu, procesor Pentium 233 Mhz lub lepszy, pamięć RAM: min 128 MB, karta wideo i monitor o rozdzielczości Super VGA (800 x 600) lub wyższej,

 

§ 3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA NA BILET

 1. Zakup Biletu następuje poprzez złożenie, za pomocą Witryny, zamówienia na Bilet oraz dokonanie za pośrednictwem Strony Płatności zapłaty należności wynikającej z zamówienia, na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Złożenie zamówienia możliwe jest w zakładce „Kup bilet” będącej podstroną Witryny oraz bezpośrednio poprzez „przycisk” Kup bilet. Złożenie zamówienia następuje poprzez wykonanie w kolejnych podstronach Witryny następujących czynności:
  a) wybór wydarzenia, którego dotyczyć ma Bilet lub Bilety.
  b) wybór opcji „Kup bilet”
  c) wybór ilości i rodzaju Biletów oraz przypisanych im miejsc na sali widowiskowe,
  d) podanie danych osobowych Użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego)
  e) złożenie oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu oraz oświadczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika o treści wskazanej na podstronie Witryny
  f) złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w ikonę „Kup bilety”
 3. Złożenie zamówienia powinno nastąpić nie później niż w terminie 5 minut od momentu zaznaczenia miejsc na sali kinowej, których ma dotyczyć Bilet. Upływ powyższego terminu powoduje wygaśnięcie Witryny i konieczność ponownego rozpoczęcia procedury składania zamówienia.
 4. Użytkownik ma prawo zamówić Bilety wydarzenia, których sprzedaż umożliwi Sprzedawca za pośrednictwem Witryny.
 5. Sprzedawcy przysługuje prawo do swobodnego decydowania o momencie rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży Biletów na dane wydarzenie za pośrednictwem Witryny który może różnić się od okresu sprzedaży biletów w kasie. Jeżeli Sprzedawca nie postanowi inaczej. złożenie zamówienia będzie możliwe nie później niż na godzinę (60 minut) przed godziną rozpoczęcia wydarzenia, którego dotyczyć ma zamawiany Bilet.
 6. Użytkownik ma prawo do zamówienia nie więcej niż 10 Biletów w jednym zamówieniu.
 7. Użytkownik zamawiając Bilet ulgowy przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że jego realizacja jest możliwa wyłącznie za okazaniem stosownego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgi. Sprzedawca zastrzega, że może odmówić zamiany Biletu na Bilet normalny lub zwrotu Biletu w przypadku nieokazania powyższych dokumentów.
 8. Użytkownik, który złożył zamówienie otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia w formie wiadomości e-mail, która zostanie wysłana na adres podany podczas składania zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zostanie wysłane w czasie 5 minut od otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia będzie zawierać:
  a) dane wydarzenia, na które obowiązywać ma Bilet tub Bilety (wydarzenia, data)
  b) dane zamówionego Biletu lub Biletów (rodzaj, cena)
  c) informację o cenie dostawy Biletów (w przypadku wyboru opcji sms)
  d) numer transakcji
  e) termin płatności, po którego bezskutecznym upływie zamówienie zostanie anulowane
 9. Cena dostawy Biletów wskazana zostanie na podstronie Witryny podczas składania zamówienia oraz w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia – dotyczy opcji sms.

 

§ 4. PŁATNOŚCI

 1. Płatność za Bilet zamówiony za pośrednictwem Witryny możliwa będzie wyłącznie za pomocą Strony Płatności, na którą Użytkownik zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 2. Użytkownik ma możliwość zapłaty za zamówione Bilety wyłącznie za pomocą form płatności udostępnionych na Stronie Płatności.
 3. Płatność wynikająca z jednego zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo w całości oraz zawierać cenę wszystkich zamówionych Biletów wraz z kosztem ich dostawy. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do wykonania płatności na raty lub oddzielnie za poszczególne Bilety
 4. Płatność powinna być dokonana nie wcześniej niż w momencie złożenia zamówienia i nie później niż w terminie 30 minut od złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności zamówienie Użytkownika zostanie anulowane, o czym Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na adres e-mail wskazany w zamówieniu. Momentem decydującym o wykonaniu płatności jest data otrzymania przez Sprzedawcę informacji o wykonaniu płatności.
 5. Płatność dokonana po upływie 30 minut od złożenia zamówienia zostanie zaksięgowana na Stronie Płatności jako przedpłata, której wykorzystanie lub zwrot następują zgodnie z postanowieniami regulaminu Strony Płatności.
 6. Ceny wskazane na stronach Witryny w potwierdzeniu zamówienia oraz na Bilecie są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami

 

§ 5. DOSTAWA I REALIZACJA BILETU

 1. Po dokonaniu płatności Użytkownik otrzyma Bilet.
  a) w formie SMS: około 5 minut od momentu dokonania płatności, nie później jednak niż w terminie 20 minut od złożenia zamówienia, na numer telefonu komórkowego Użytkownika zostanie wysłana wiadomość SMS zawierająca odnośnik (adres URL), po którego uruchomieniu na telefon komórkowy Użytkownika zostanie pobrany Bilet w postaci foto-kodu lub
  b) w formie e-mail: około 5 minut od dokonania płatności nie później jednak niż w terminie 20 minut od złożenia zamówienia, na adres e-mail Użytkownika zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca Bilet w postaci foto-kodu zapisanego w pliku w formacie PDF.
 2. Warunkiem otrzymania Biletu w formie SMS jest posiadanie telefonu komórkowego z dostępem do sieci Internet. Opłata za tę formę biletu wynosi 1 zł netto. Koszt ponosi Użytkownik.
 3. Wyposażeniem niezbędnym do wykorzystania Biletu wysłanego Użytkownikowi w formie e-mail jest:
  a) komputer z oprogramowaniem obsługującym pliki w formacie PDF
  b) drukarka komputerowa z czarnym tuszem oraz biały papier
 4. Realizacja Biletu następuje poprzez okazanie pracownikowi obsługującemu bramkę biletową:
  a) telefonu komórkowego z wyświetlonym foto-kodem lub wydruku w kolorze czarnym na białym papierze, zawierającego foto-kod w rozmiarze nie mniejszym niż 2×2 cm,
  b) dokumentu potwierdzającego uprawnienia do realizacji biletu ulgowego
  c) W przypadku wątpliwości co do oryginalności Biletu lub osoby uprawnionej do jego realizacji, pracownik Sprzedawcy jest upoważniony do zażądania okazania przez Użytkownika także dowodu tożsamości a w szczególności dowodu osobistego lub legitymacji uczniowskiej lub studenckiej.
 5. Koszt połączenia z siecią Internet w celu pobrania Biletu w formie SMS lub e-mail ponosi Użytkownik zgodnie z taryfą swojego operatora. Rozmiar Biletu wynosi do 150 KB (w formie email) oraz około 15 KB (w formie SMS).
 6. W przypadku niespełnienia przez Użytkownika któregokolwiek z wymogów wskazanych w punkcie 2‑4 §5 Regulaminu Użytkownik nie jest uprawniony do udziału w seansie filmowym, żądania od Sprzedawcy zamiany Biletu na inny ani żądania zwrotu płatności lub zapłaty jakiegokolwiek innego ekwiwalentu.
 7. Bilet ważny jest od momentu jego otrzymania po dokonaniu płatności, do momentu zakończenia wydarzenia, którego dotyczył. Użytkownik nie ma prawa do udziału w wydarzeniu poza terminem ważności Biletu.
 8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie Biletu osobom trzecim. W przypadku zgłoszenia się kilku osób z tym samym Biletem upoważnioną do udziału w wydarzeniu będzie wyłącznie osoba, która zrealizowała Bilet jako pierwsza
 9. W przypadku gdy Użytkownik opuszcza salę widowiskową w trakcie trwania wydarzenia powinien okazać pracownikowi Bilet w sposób wskazany w punkcie 4§5 pod rygorem utraty prawa do powrotu na salę widowiskową i udziału w dalszej części wydarzenia.

 

§ 6. ZWROT BILETU

 1. Bilet, który nie zostanie zrealizowany w sposób wskazany w §5 Regulaminu nie podlega wymianie lub zwrotowi chyba że postanowienia niniejszego paragrafu stanowią inaczej
 2. Użytkownik ma prawo do zwrotu Biletu:
  a) w przypadku, gdy foto-kod Użytkownika nie będzie możliwy do odczytania, mimo spełniania wymagań określonych w punkcie 2 i 4 §5 Regulaminu,
  b) w przypadku odwołania wydarzenia którego dotyczy Bilet lub opóźnienia w jego rozpoczęciu o co najmniej 30 minut,
  c) w przypadku innych okoliczności uniemożliwiających realizację zakupionego Biletu leżących po stronie Sprzedawcy z zastrzeżeniem postanowień punktu 3 §6 Regulaminu.
  d) w przypadku okoliczności uniemożliwiających realizację zakupionego Biletu leżących po stronie Kupującego pod warunkiem, że zwrot nastąpi nie później niż na godzinę przed seansem.
 3. Prawo do zwrotu Biletu nie przysługuje w przypadku opóźnienia rozpoczęcia wydarzenia krótszego niż 30 minut.
 4. W przypadku odwołania wydarzenia Sprzedawca bezzwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkowników w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres wskazany w zamówieniu
 5. Użytkownik, pod rygorem utraty prawa do zwrotu Biletu powinien zgłosić zwrot Biletu
  a) w kasie najpóźniej na godzinę przed wydarzeniem, którego dotyczył Bilet.
  b) w kasie w dniu, w którym odbywało się odwołane wydarzenie.
  c) w formie elektronicznej, zgodnie z punktem 7 §6 Regulaminu – w terminie 7 dni od dnia odwołanego wydarzenia, którego dotyczył Bilet lub odpowiednio w terminie 7 dni od wydania przez Sprzedawcę informacji o odwołaniu wydarzenia
 6. W przypadku określonym w punkcie 2a i 2d §6 Regulaminu Użytkownik ma prawo do zgłoszenia zwrotu Biletu wyłącznie w kasie, którego wydarzenia dotyczył Bilet. Zwrot nastąpi po okazaniu w kasie: Biletu i dokumentu tożsamości (dowodu osobistego legitymacji studenckiej lub uczniowskiej) oraz podaniu następujących danych:
  a) numer transakcji określony w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia oraz
  b) adres e-mail i numer telefonu komórkowego, które zostały wpisane w zamówieniu.
 7. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia zwrotu Biletu również w formie wiadomości e-mail na adres kino@kultura.mielec.pl, z adresu wskazanego w zamówieniu, w której należy
  a) wpisać jako tytuł wiadomości: „zwrot biletu”
  b) zamieścić jako załącznik wypełniony, podpisany i zeskanowany formularz zwrotu biletu: Formularz zwrotu biletów
  c) zamieścić jako załącznik potwierdzenie dokonania płatności oraz Bilety otrzymane w formacie PDF
 8. W przypadku określonym w punkcie 2b §6 Regulaminu, Użytkownik ma prawo do zgłoszenia zwrotu Biletu wedle swojego wyboru w sposób wskazany w punkcie 6 §6 lub 7 §6 Regulaminu.
 9. W przypadku zgłoszenia zwrotu Biletu w kasie Użytkownik otrzyma zwrot płatności na konto nie później niż 7 dni od zgłoszenia, W przypadku niezasadnego zgłoszenia zwrotu Użytkownik otrzyma w kasie informację o przyczynach nieuwzględnienia zwrotu
 10. W przypadku zgłoszenia zwrotu w formie e-mail Sprzedawca w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia
  a) zwróci płatność przelewem bankowym na rachunek wskazany w mailu, albo
  b) poinformuje Użytkownika o odmowie zwrotu płatności i jej przyczynach, w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres, z którego wysłano zgłoszenie zwrotu

 

§ 7. PROCEDURA REKLAMACJI

 1. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące funkcjonowania Witryny i sprzedaży Biletów za jej pośrednictwem należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Kina, którego sprawa dotyczy. Ustala się następujący adres elektroniczny: kino@kultura.mielec.pl
 2. Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie Użytkownikom.
 3. Reklamacje mogą być przesyłane nie później niż w termie 14 dni od daty powzięcia przez Użytkownika informacji o sytuacji lub zdarzeniu, które było przyczyną reklamacji. O momencie dotarcia reklamacji decyduje data wysłania reklamacji na adres wskazany w punkcie 1 §8 Regulaminu. Reklamacja wysłana po upływie powyższego terminu nie będzie uwzględniana i nie wywoła skutków prawnych.
 4. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Użytkownika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od daty ich złożenia.
 6. Decyzja Sprzedawcy w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Użytkownik o decyzji Sprzedawcy zostanie powiadomiony wiadomością zwrotną wysłaną w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii wszelkiej korespondencji z Użytkownikiem.

 

§ 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników jest Samorządowe Centrum Kultury z siedzibą w Mielcu, przy al. Niepodległości 7 (39-300 Mielec). Dane osobowe będą przetwarzane w celach i w zakresie związanym z korzystaniem przez użytkownika z Witryny, w tym rezerwacji Biletu lub przygotowania i realizacji umowy sprzedaży Biletu.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędny do zakupu lub rezerwacji Biletu. Użytkownikom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia. W tym celu Użytkownik może się skontaktować z administratorem danych wyznaczonym przez Sprzedawcę poprzez e-mail na adres: iodo@kultura.mielec.pl
 3. Okres przechowywania danych ustala się zgodnie z celem usług.
 4. Użytkownik ma prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania jego danych przez Sprzedawcę do organu nadzorczego: Urzędu Ochrony Danych Osobowych, strona https://uodo.gov.pl/

 

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci GSM, za pośrednictwem których Bilety są dostarczane Użytkownikom. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości SMS zagubione przez system SMS, indywidualne ustawienia telefonom komórkowych oraz sposobu ich konfiguracji a także ustawień występujących u operatorów sieci komórkowych. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania wiadomości SMS.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Użytkownicy składają zamówienia i otrzymują Bilety. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości i potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników w siedzibie Sprzedawcy w kasie Domu Kultury/Kina oraz na stronie bilety.kultura.mielec.pl. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się regulamin „Regulamin Kina” dostępny w kasach Kin oraz na stronach Witryny.
 4. Sprzedawca zastrzega niniejszym, że Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Za termin wniesienia zmian w Regulaminie należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu w Witrynie. W przypadku zmiany Regulaminu, Sprzedawca zobowiązuje się do umieszczenia informacji o tym fakcie na Witrynie z minimum 2 dniowym wyprzedzeniem. Użytkownik bezwarunkowo akceptuje taką formę powiadomienia o zmianach w Regulaminie.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:
  a) jednostronnego decydowania o zawartości Witryny, dokonywania w nim zmian i modyfikacji, bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach,
  b) czasowego zawieszania działania Witryny i czasowego zawieszania możliwości zakupu wszystkich lub niektórych Biletów przez Witrynę.
 6. Sprzedawca zastrzega, że korzystanie z Witryny odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Witryny przebiegało będzie bez błędów, wad czy przerw. Sprzedawca nie odpowiada za:
  a) jakiekolwiek ewentualne szkody które mogłyby wynikać z nieprawidłowego funkcjonowania Witryny bądź też jej czasowej niedostępności,
  b) jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby nastąpić wskutek wejścia w posiadanie przez osoby trzecie danych Użytkownika;
  c) jakiekolwiek dalsze skutki pobrania informacji ze stron Witryny;
 7. Postanowień niniejszego Regulaminu nie stosuje się, jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa odmiennie kształtują prawa i obowiązki Użytkowników i Sprzedawcy
 8. Zakup Biletu poprzez Witrynę nie jest uwzględniany w programie PAYBACK ani w innych akcjach promocyjnych programach lojalnościowych, chyba że zaakceptowane przez Sprzedawcę zasady tych akcji i programów wyraźnie stanowią inaczej.